Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planı (ADEP)

Risk değerlendirmesi “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ‘nun yayınlanması ile tüm işyerleri için zorunluluk arz etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hazırlanan risk değerlendirmeleri mevcut tehlikelerin yok edilme süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam etmesi için rehber niteliğindedir.

İş Güvenliği Uzmanlarımız, iş kazaları ve meslek hastalıkları tehlikelerini önlemek amacıyla, saha analizi faaliyetleri ve firmaların kullandığı “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları“ bilgileri ışığında risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

Risk değerlendirmesi çalışmaları tehlikeli madde ve üretim prosesleri, çalışanların mevcut durumu, yerel yasa ve yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler ile her türlü bilimsel bilginin proaktif yaklaşımla analiz edilmesidir.

Risk değerlendirme faaliyetlerimiz ile;

Tespit edilen tehlikelerin bertaraf edilmesiyle iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşma potansiyeli minimuma indirilmesi hedeflenir.

Mevcut şartlarda işletmelerde bulunan riskler derecelendirilir ve hangisinin öncelikli olacağı belirlenir.

Acil Durum Eylem Planı (ADEP)

Safran İş Sağlığı ve Güvenliği olarak işyerlerinde oluşabilecek deprem veya yangın gibi beklenmedik acil durumlar karşısında yapılması gerekenleri, çalışanların ve yöneticilerin farkındalık düzeyini arttırarak uygulamayı hedefleriz.

Acil durumlara (yangın, deprem vs.) uygun olarak eğitim vermekte, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmekteyiz.  

 

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım

Çalışma ortamında yangın durumunda yapılması gerekenler ve yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitimler vererek, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Yangın Güvenliği Risk Analizi

Safran İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları yaptıkları saha analizleri ile işyerinizde mevcut yangın riskini, alınmış önlemleri ve eksiklikleri belirleyerek NFPA (National Fire Protection Association) standartları kapsamında sizlere risklerinizi rapor olarak sunarlar.

Acil Durum Eğitimleri ve Tatbikatları

İşletmenizin mevcut şartları göz önüne alınarak çalışanlarınız, yangın, deprem, sel, sızıntı, sabotaj, ilkyardım vb. acil durumlar hakkında eğitilirler ve edindikleri bilgiler yılda 1 kez yapılan tatbikatlarla pekiştirilir.

Profesyonel Destek

 1. Acil durum planlarının oluşturulması
 2. Acil durum ekiplerinin oluşturulması
 3. Acil durum işaretleme çalışmaları
 4. Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi
 5. Acil durum eğitimleri ve tatbikatları
 6. Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları
 7. Yangın eğitimi ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması.

Acil Eylem Planı; İşletmelerin her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olması amacıyla;

 1. Acil durum nedir?
 2. Acil Durum Eylem Planı nedir?
 3. Acil Durum oluşmaması için alınabilecek önlemler
 4. Meydana geldiğinde yapılacaklar
 5. İlk müdahale yöntemleri
 6. Tahliye yol ve yöntemleri ve
 7. Sonrasında yapılacaklar, konularında ekipler oluşturup eğitilmektedir.

 

Acil Durum Hazırlık Hizmetleri

Afet ve acil durumlar çoğu zaman insanı hazırlıksız yakalayan ve fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran olaylardır. Afet ve acil durumların sık sık yaşanmaması insanların farkındalıklarını azaltmaktadır.  

Afet ve acil durumlara hazırlıksız yakalanan işyerleri büyük kayıplar ile karşılaşırlar. Acil Durum Planları bu istenmeyen durumlara hazırlıksız yakalanmamak ve can, mal kaybını en aza indirmek için hazırlanır. Acil Durum Planları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanması ile tüm işyerleri için zorunlu kılınmıştır. Bu planlar;  işyerinde ve çalışma şartlarında meydana gelen değişmeler, acil durum tatbikatları sırasında görülen aksaklıklar neticesinde ve belirli aralıklarla gözden geçirilerek revize edilirler.

Bu hizmet kapsamında Safran OSGB İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri, işyerinde saha analizleri ve yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunur. Yapılan bu çalışmalar neticesinde oluşturulan bir heyet ile birlikte Acil Durum Planı çalışması hazırlanır. Planın uygulanması, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve tatbikatların yaptırılması konularında Safran OSGB ailesi planlama, organizasyon, gözetim, raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.