İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimleri, hizmet verilen kurum için iş gücü verimliliğine katkıda bulunarak, maddi ve manevi kazanç sağlanmasını önplanda tutar. Kurum çalışanlarına verilecek kaliteli sağlık hizmeti ile çalışanların memnuniyetlerinin sağlanması için organizasyon yapısı kurulur ve yönetilir. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işe ve işin kişiye uygunluğu “ olarak tanımlanır.

 

Safran OSGB Ekibinin

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Hizmet verilen işyerlerinde ortam gözetimi yapmak.
2) Çalışan personelin sağlık gözetimi ve danışmanlığı ile takibi.
3) İşyerlerinde koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamında hijyen ve koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak.
4) Kişisel koruyucu donanımlar konusunda gerekli danışmanlık hizmetini sağlamak.
5) İş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi konusunda işvereni bilgilendirmek.
6) İşyerinde mevcut ve olası risklerin önlenmesi konusunda gerekli muayeneleri yapmak.
7) Kurum personelinde sağlık sorunları sebebiyle işe devam sorunu olanların, işyerinde sağlık açısından risk teşkil eden durumlar ile ilgili bağlantısının olup olmadığını araştırmak.
8) Sağlık açısından doğru işe uygun çalışanın yerleştirilmesi konusunda kuruma danışmanlık yapmak.
9) Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesini ve işyerinde arşivlenmesini sağlamak.
10) Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar ile kronik hastalığı olanların uygun işe yerleştirilmeleri konusunda sağlık muayenelerini yapmak ve gerekli raporları düzenlemek.
11)Kurum çalışanlarının portör muayenelerinin yapılmasını sağlayarak bulaşıcı hastalıkların kontrolünü yapmak.   
12) İşyerinde sağlık gözetimi açısından gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak.
13) Kurum çalışanları için gerekli olan laboratuvar tetkiklerini ve radyolojik muayenelerini yaptırmak ve izleyip denetimini sağlamak.
14) Yıllık çalışma planı hazırlayarak işyerinde sağlık açısından gerekli çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu ilgili Bakanlığa göndermek.
15) İlkyardım ve acil müdahale hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
16) Kurum çalışanlarına sağlık konusunda yönetmelik ile belirlenmiş eğitimleri vermek.