Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Safran OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında verdiğimiz eğitimler 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “ madde 17 ve 07.04.2004 tarihli resmi gazete’de yayınlanan 25426 sayılı “ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik “ kapsamındadır.

Eğitimin Amacı
Eğitimin amacı, çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini arttırarak, işyerinde oluşabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek, mevcut şartlarda karşı karşıya kaldıkları iş kazası ve meslek hastalığı oluşturma riski olan yerlerde gerekli tedbirin nasıl alınacağını öğretmek, kanunlar ve yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirerek işyerinde “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” kültürü oluşturmaktır.

Eğitim Programlarının Hazırlanması 
Eğitim programları, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 maddesinde belirtilen konulara göre hazırlanır. Eğitim programları ve Yıllık Eğitim Planı hazırlanırken çalışanların, çalışan temsilcilerinin, sağlık ve güvenlik koordinatörünün görüşleri alınarak hazırlanır. Yıllık Eğitim Planı yıl içerisindeki eğitimlerin ne zaman ve kim tarafından verileceğini gösteren bir çizelgedir. Yıllık eğitim planında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

Safran İş Sağlığı ve Güvenliği Tarafından

Eğitim Programlarının Düzenlenmesi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 6; 
(1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

a) İş başı eğitimi; çalışanların yeni başlayacakları iş ile ilgili dikkat etmeleri gereken riskleri ve karşılaşabilecek mevcut işkazaları ile alınacak tedbirlerin anlatıldığı böylelikle işe daha çabuk adepte olmalarını sağlayan eğitimdir.

b) İlave eğitim; çalışanların mevcut şartlarda bulunan tehlikeler ve mesleki riskler konusunda eksiklerini gidermek, gelişimlerini sağlamak ve ilave bilgiler vermek için verilen eğitimdir.

c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve mesleki bilgilerini güncellemek için düzenlenen programlardır.

Eğitim konularımız ve programımız işyerindeki risk faktörlerindeki değişime göre ilave eğitimler eklenir, yenilenir ve tekrarlanır.

Eğitim Programının Konuları

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar;
EK-1 
EĞİTİM KONULARI 
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları eğitimi
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler eğitimi
c)Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma
j) Uyarı işaretleri
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
l) Temizlik ve düzen
m) Yangın olayı ve yangından korunma
n) Termal konfor şartları
o) Ergonomi ve Bel Koruması
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
r) İlk yardım ve kurtarma.
Mevzuatta olmayıp işyerinizdeki çalışma şartlarından kaynaklanan riskler için gerekli olan eğitimler Safran İş Sağlığı ve Güvenliği olarak tarafımızca verilmektedir: Kaynak Eğitimi, Sigara Eğitimi, Kalp Krizi Eğitimi vb.